fundusz wieczysty

Fundusz wieczysty pozostający w dyspozycji Fundacji Dziedzictwa Kulturowego jest narzędziem służącym generowaniu zysków z inwestycji środków przyznanych Fundacji na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. uchwalonej przez Sejm i Senat RP, które mają być przeznaczone na ratowanie Cmentarza Żydowskiego na warszawskiej Woli przy ulicy Okopowej 49/51. Środki z dotacji mogą być inwestowane jedynie w bezpieczne instrumenty finansowe a wypracowane środki będą co roku rozliczane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie informacje o Funduszu oraz podjętych pracach będą publikowane na stronie Fundacji.

Najczęściej zadawane pytania:

 

  1. Czy środki są własnością Fundacji?

Środki nie są własnością Fundacji i pozostają w jej dyspozycji na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku („Ustawa o dotacji”). Kontrolę nad ich inwestowaniem i wydatkowaniem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  1. Ile pieniędzy z funduszu Fundacja może wydać rocznie?

Fundacja może wydać równoważność kwoty uzyskanej z inwestycji z roku poprzedniego. Inwestowane są środki z dotacji na Fundusz wieczysty Fundacji. Zyski z inwestycji są rokrocznie rozliczane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1. Gdzie zainwestowane są pieniądze?

Pieniądze zainwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe. Na ten moment dotacja została w całości zainwestowana w fundusz “PKO Płynnościowy – sfio”, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i generuje zyski.

  1. Na co fundacja może wykorzystywać pieniądze

Fundacja może wydatkować środki z inwestycji Funduszu wieczystego tylko i wyłącznie na  prace renowacyjne, konserwatorskie i inwestycyjne na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej 49/51, a w szczególności na:

– odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę i renowację obiektów budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

– konserwację nagrobków i pomników nagrobnych;

– konserwację i renowację muru Cmentarza Żydowskiego w Warszawie oraz murków oporowych na tym Cmentarzu;

– konserwację ścieżek i alejek;

– konserwację i rewaloryzację zieleni oraz wykonanie innych prac na gruncie, w szczególności robót ziemnych, wykopów oraz usuwanie humusu;

– wykonanie innych działań mających na celu konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, polepszenie jego stanu i wyglądu oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem;

– koszty administracyjne związane z prowadzeniem prac, koszty planowania, organizacji i nadzoru nad pracami, prowadzenia postępowań przetargowych i konkursowych, koszty promocji, koszty obsługi prawnej i księgowej, oraz inne związane z zarządzaniem kapitałem wieczystym w części pochodzącej z dotacji. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 15% dochodów uzyskanych z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji.

  1. W jaki sposób będą wyłaniani wykonawcy prac?

Wykonawcy prac będą wyłaniani w sposób uczciwy i przejrzysty na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości” uchwalonego w ministerstwie kultury.

  1. Gdzie będą publikowane informacje o wydatkach z Funduszu?

Informacje o wydatkach w ramach funduszu raportowane są corocznie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uwzględniane są w corocznym sprawozdaniu finansowym publikowanym na stronie https://dziedzictwo.org/o-fundacji/