Regulamin wojskowy z 1698 roku

Białystok, Polska
2022
historia, książka, wydawnictwo

o projekcie

„REGULAMIN WOJSKOWY Z 1698 ROKU”,
Adam Weyde

 

W 2022 ukazała się drukiem edycja krytyczna Regulaminu wojskowego sporządzonego w 1698 r. przez Adama Adamowicaz Weyde (1667-1720).
Był on przyjacielem i współpracownikiem Piotra I, stanowiąc ważną postać w najbliższym otoczeniu cara. Znany jest jako ważny reformator wojsk i struktur państwowych przełomu XVII i XVIII w.
W niniejszej książce Regulamin wojskowy został przetłumaczoną na język polski przez Pawła Krokosza. Natomiast wstęp i opracowanie krytyczne dzieła stanowi efekt pracy Karola Łopateckiego i Pawła Krokosza.
Dzieło współpracownika cara ukazało się drukiem w Rosji tylko raz, w 1841 r., jednak bez krytycznego opracowania.
Wydana w 2022 r. publikacja zawiera oryginalne, nigdy wcześniej niepublikowane ilustracje przedstawiające pozycje żołnierzy podczas musztry.
Dodatkowo odtworzono plany ewolucji podczas mustry niezachowane w źródłach historycznych.
Materiał źródłowy został podzielony na pięć części: o stopniach wojskowych i organizacji wojska; mustrze, ewolucjach, sposobach prowadzenia ognia ciągłego oraz wartach. Aneks zawiera ostateczny tekst regulaminu wojskowego z 1700 r. Zaprszamy do lektury!

Książka powstała w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS-16, pt. „Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI–XVIII wiek)” (nr UMO-2018/31/B/HS3/00846)

Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki z programu Doskonała Nauka
– „Wsparcie monografii naukowych”.

A_Weyde_Regulamin_wojskowy_z_1698_roku

 

Z recenzji wydawniczych:

Zdaniem Karola Łopateckiego i Pawła Krokosza, chociaż Regulamin wojskowy Adama Weyde ostatecznie nie ukazał się drukiem (jego autor w 1700 r. dostał się pod Narwą do szwedzkiej niewoli), jednakże został on zaakceptowany przez Piotra I i prawdopodobnie był wykorzystywany w odręcznych odpisach do szkolenia nowych oddziałów (…). Dlatego należy z zadowoleniem powitać inicjatywę Autorów dotyczącą krytycznego opracowania i publikacji recenzowanego źródła. Stanowić ono będzie cenną pomoc dla badaczy zajmujących się dziejami nowożytnej sztuki wojskowej, a zwłaszcza kwestiami dotyczącymi organizacji i wyszkolenia oddziałów.

Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD

(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Przedstawiona publikacja to dobrze skomponowane i solidnie opracowane pod względem merytorycznym dzieło prezentujące Regulamin wojskowy z 1698 roku autorstwa Adama Weyde, generała wojsk rosyjskich i bliskiego współpracownika Piotra I (…). Należy stwierdzić, że jest to praca ze wszech miar pionierska. Regulamin został ogłoszony drukiem w 1841 r. Od tej chwili nie pojawiło się wznowienie krytyczne tego źródła w języku rosyjskim. Co więcej, regulamin nigdy nie doczekał się tłumaczenia na języki obce. Z tego też względu podziwiać należy ogromny wysiłek Autorów: dr hab. Karola Łopateckiego, prof. UwB i dr. Pawła Krokosza, którzy podjęli się opracowania, przetłumaczenia i wprowadzenia do obiegu naukowego, bardzo ważnego źródła dla poznania szeroko rozumianej historii wojskowości w okresie nowożytnym. Ponadto książka może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań komparatystycznych z tego zakresu.

hab. Marek Hałaburda

(Uniwersytet Papieski Jana  Pawła II w Krakowie)

+ _

podobne projekty