Statut Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Dziedzictwa Kulturowego” zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 31 sierpnia 2012 roku przez asesora notarialnego Michała Maksymiuka, zastępcę Pawła Cupriaka notariusza w Warszawie w jego Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Marcinem Łaskim w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B (Repertorium A nr 9430/2012) i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 6

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 9

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.

 

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

§ 11

1. Cele Fundacji stanowią:

a. podjęcie działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji kulturalnej i historycznej; 

b. budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego poprzez wykazanie znaczenia i analogii między dziełami sztuki, a aspektem historycznym, społecznym i kulturalnym;

c. wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce;

d. tworzenie programów edukacyjnych o sztuce i historii, skierowanych na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży;

e. zwiększanie społecznego poziomu wiedzy o sztuce polskiej;

f. poprawianie jakości kształcenia;

g. digitalizacja dzieł sztuki kultury polskiej, w szczególności obrazów, rzeźby, architektury, zdjęć itp.;

h. ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego;

i. promowanie idei ochrony dóbr kultury;

j. odnajdywanie, ocalanie od zniszczenia i zapomnienia oraz opieka merytoryczna nad obiektami kulturalnymi;

k. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki;

l. skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych oraz działaczy w kraju i za granicą;

m. tworzenie programów społeczno - edukacyjnych, służących promocji kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, a także:

n. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

o. działalność na rzecz promocji polskiej nauki, edukacji, oświaty i wychowania

p. propagowanie i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

q. prowadzenie działalności kulturalnej

r. niesienie pomocy Polakom zamieszkałym poza granicami Kraju

 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie centrów informacyjnych, w tym tworzenie internetowego muzeum, nie mające na celu osiągania dochodów;

b. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, nie mających na celu osiągania dochodów;

c. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych;

d. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych.

e. prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą;

f. tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych;

g. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo badawczych, w tym finansowanie lub organizowanie stypendiów;

h. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych w zakresie badania historii sztuki;

i. wspieranie programów informacyjnych i szkoleniowych specjalistów z dziedzin artystycznej, naukowej i oświatowej służących propagowaniu kultury, sztuki i tradycji polskiej;

j. inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących podtrzymywaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym

k. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, spotkań, wyjazdów studyjnych, promocja i wsparcie wolontariatu, nie mających na celu osiągania dochodów;

l. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;

m. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie działań statutowych Fundacji;

n. wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego;

o. upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych dotyczących systemu katalogowania i archiwizowania dzieł sztuki;

p. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów;

q. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;

r. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi; organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji;

s. inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami;

 

Rozdział III

Organy

 

§ 12

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundatorów,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Rada Naukowa Fundacji.

2. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.

 

§ 13

1. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.

2. Członkami Rady Fundatorów są Fundatorzy.

3. W przypadku śmierci Fundatora jego miejsce w Radzie Fundatorów przejmuje najstarszy z jego spadkobierców.

 

§ 14

Do kompetencji Rady Fundatorów należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności:

a. uchwalanie Statutu i jego zmian,

b. wybór i odwoływanie członków Zarządu,

c. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

e. zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,

f. zatwierdzanie bilansu Fundacji,

g. zatwierdzanie schematu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy i wynagrodzenia w Fundacji, regulaminu Zarządu i ustanowienia filii Fundacji,

h. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

i. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku.

 

§ 15

Posiedzenia Rady Fundatorów są zwoływane:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Zarządu.

 

§ 16

1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Radę Fundatorów lub zrzeczenia się członkostwa.

4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

5. Liczba członków Zarządu wynosi od jednej do dziewięciu osób, a ich ilość jest określana przez Radę Fundatorów w zależności od potrzeb.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym.

 

§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji zgodnie z uchwałami i poleceniami Rady Fundatorów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundatorów.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

 

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

a. realizacja uchwał i poleceń Rady Fundatorów,

b. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,

c. uchwalanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania organów Fundacji,

d. ustalanie budżetu Fundacji,

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji, za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego,

g. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji,

h. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,

i. ocena działalności powołanych sekcji i zespołów,

j. składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Fundatorów,

k. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,

l. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą,

m. współdziałanie z innymi organami powołanymi przez Radę Fundatorów.

 

§ 19

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji pewnych spraw.

 

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest jednoosobowe działanie Prezesa lub Wiceprezesa lub współdziałanie dwóch członków Zarządu nie pełniących ani funkcji Prezesa, ani Wiceprezesa.

 

§ 21

1. Rada Fundatorów może powołać lub zlikwidować Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna może zostać powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.

3. Likwidacja Komisji Rewizyjnej będzie równoznaczna z utratą ewentualnego statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu wprowadzania tego zapisu.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania przez Radę Fundatorów, zrzeczenia się członkostwa lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt. a-b niniejszego paragrafu.

7. Jeżeli większość członków Rady Fundatorów jest jednocześnie członkami Zarządu, to członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać odwołani przez Radę Fundatorów, chyba że nie realizują statutowych działań Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 21 pkt.2.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odpowiednich przepisach – w dniu wprowadzania zapisu w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm).

9. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od dwóch do dziewięciu osób a ich ilość jest określana przez Radę Fundatorów w zależności od potrzeb.

10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

11. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał.

12. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

 

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. okresowa kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, co najmniej raz rocznie,

b. przedstawianie Zarządowi i Radzie Fundatorów uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji,

c. składanie sprawozdań i wniosków Radzie Fundatorów w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady reprezentuje Fundację w umowach z członkami Zarządu.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§ 24

1. Rada Naukowa Fundacji jest organem o charakterze doradczym Fundacji.

2. Członkami Rady Naukowej Fundacji są osoby zaproszone do współpracy przez Fundatorów posiadające uznanie środowiska naukowego, bogaty dorobek naukowy i zawodowy, a także doświadczenie pozwalające zapewnić merytoryczny nadzór działań i określenie kierunku rozwoju Fundacji.

 

§ 25

Do kompetencji Rady Naukowej Fundacji należy:

a. czuwanie nad kierunkiem rozwoju Fundacji,

b. zapewnienie wysokiego poziomu pracy Fundacji,

c. wspieranie działań statutowych Fundacji.

 

§ 26

Posiedzenia Rady Naukowej Fundacji są zwoływane:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Zarządu lub 10% członków Rady Naukowej Fundacji.

 

§ 27

1. Członkiem Rady Naukowej Fundacji zostaje się na czas nieokreślony.

2. Członkowie Rady Naukowej Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów według ich swobodnego wyboru.

3. Liczba członków Rady Naukowej Fundacji jest nieokreślona.

4. Posiedzenia Rady Naukowej Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia mogą się odbywać również za pomocą urządzeń zdalnego komunikowania się.

5. Ustalenia z posiedzeń Rady Naukowej Fundacji zapisywane są w formie zaleceń i wskazówek.

6. Zalecenia i wskazówki Rady Naukowej Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

 

Rozdział IV

Majątek i fundusze

 

§ 28

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przeznaczone dla Fundacji w akcie jej ustanowienia oraz mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 29

Źródłami powstania majątku Fundacji są: 

a. darowizny, zapisy i spadki, dotacje, subwencje, umowy i granty od osób i instytucji krajowych i zagranicznych oraz rządów i organizacji międzynarodowych, w tym z funduszy programów strukturalnych Unii Europejskiej,

b. dochody ze zbiórek publicznych,

c. dochody z majątku Fundacji,

 

§ 30

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 31

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział V

Inne

 

§ 32

1. Fundacja dba oprzejrzystość działania.

2. Nie jest możliwe:

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

§ 33

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, wyznaczając jednocześnie Likwidatora Fundacji.

2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na ochronę kultury Polskiej.

3. O likwidacji Fundacji, Likwidator zawiadamia właściwego ministra.

 

§ 34

1. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją lub organizacją ustalając jednocześnie warunki połączenia.

2. Rada Fundatorów może dokonać zmiany celów Fundacji.

3. Rada Fundatorów może dokonać zmiany statutu.

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

+ -

To nie jest poprawny adres email