O nas/About us

[scroll down for english]

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała z inicjatywy dr. Michała Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego w 2012 roku. Jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację prac konserwatorsko - restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej itp.

 

Fundacja korzysta z grantów instytucji publicznych firm prywatnych. Staramy się także pozyskiwać środki od osób prywatnych.

 

Dzięki hojności naszych donatorów udaje się przywrócić do dawnej świetności liczne obiekty polskiego dziedzictwa i przekazać je przyszłym pokoleniom.

 

Każda najdrobniejsza nawet kwota jest w stanie chronić pozostawione nam przez poprzednie pokolenia fragmenty naszej przeszłości.

 

***

Nasza przygoda z zabytkami rozpoczęła się od renowacji dawnego karceru studenckiego Politechniki Ryskiej. Stworzone przez nas Towarzystwo Tradycji Akademickiej, oprócz prac badawczych nad historią ruchów studenckich, w latach 2008–2011 prowadziło prace przy XIX-wiecznych malowidłach pozostawionych przez więzionych w karcerze studentów. Z czasem projektów konserwatorskich zaczęło przybywać i konieczne stało się stworzenie podmiotu, który profesjonalnie mógłby zająć się organizacją prac przy obiektach zabytkowych oraz poszukiwaniem środków na ich realizację.

Pod koniec 2012 roku powołaliśmy do życia Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć podmiot prawny, który mógłby realizować przedsięwzięcia z zakresu ochrony, promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Zabytki stały się naszą pasją. Udało nam się zgromadzić wokół Fundacji szereg osób, które swój czas i umiejętności chcą poświęcić dla dobra wspólnego.

Obecnie działamy głównie poza granicami kraju. Ratując cenne zabytki pokazujemy, że polskie dziedzictwo narodowe stanowi istotną część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W ciągu minionych dwóch lat prowadziliśmy prace na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii i we Włoszech. Oprócz prac konserwatorskich, inwentaryzowaliśmy cmentarze na Łotwie i Ukrainie. Współorganizowaliśmy międzynarodowy kongres naukowy poświęcony polskiemu dziedzictwu kulturowemu poza krajem, a także realizowaliśmy filmy dokumentalne. Z jednej strony to potrzeba obcowania z pięknem, a z drugiej fakt, że lubimy wyzwania spowodowały, że obecnie wśród kilkunastu projektów jest kilka naprawdę znaczących i wymagających wieloletnich prac.

 

dr Michał Laszczkowski

Prezes Fundacji

 

Paweł Wilski

Wiceprezes Fundacji

 

***

 
The Cultural Heritage Foundation, funded by Michał Laszczkowski and Pawel Wilski in 2012, is a non-governmental organization dedicated to rescuing, preserving and promoting cultural heritage by carrying out restoration work, educational activity, publishing and film making.
 
The Foundation benefits from public grants as well as private grants and private donations.
 
Thanks to our donators many polish heritage sites have been restored to their former glory.
 
Every amount of money can contribute to the preservation of what was left by the past generations as artifacts of our past.
 
***
Our adventure with the monuments has started with the renovation of an old, student’s solitary confinement at the Riga Technical University.
 
First created by us, the Academic Tradition Association, which conducted research on the history of student’s associations has also carried out restoration work of XIXth century’s paintings left by students in the solitary confinement in Riga. In time there was more similar conservation projects and it was necessary to create an institution able to leverage resources, professionally organize and carry out monument conservation projects.
 
In the late 2012 we have funded the Cultural Heritage Foundation. Our aim was to create a legal entity capable of implementing projects from the field of rescue, preservation and promotion of cultural heritage. 
 
Monuments became our passion. We have managed to gather a range of people who are willing to sacrifice their time and skills for a common cause.
 
At present we are mostly active outside Poland, by rescuing valuable monuments we prove they are an important part of the european cultural heritage.
 
In the previous years we carried out restoration works in Belarus, Latvia, Ukraine, Moldavia and Italy. Apart from restoration we have undertaken inventarisation of polish cemeteries in Latvia and Ukraine. We have co-organized  an international congress devoted to polish cultural heritage, we have also produced documentary movies. Passion for beautiful things and the need to be challenged drove us to lead many projects, some of them being very important and long-standing.
 
dr Michał Laszczkowski,
President of the Foundation
 
Paweł Wilski,
vice-president of the Foundation
+ -

To nie jest poprawny adres email