Fara Witoldowa w Nowogródku 2013 (Białoruś)


Barokowy kościół farny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wybudowany został w latach 1719–23 na miejscu wcześniejszej świątyni ufundowanej przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda pod koniec XIV wieku. Świątynia jest jednonawowa i posiada półkoliście zamknięte prezbiterium. Fasadę, zwieńczoną trójkątnym szczytem, flankują dwie niskie, czworoboczne wieże. W nawie kościoła zachowały się sklepienia kolebkowe, a w kaplicach – gotyckie sklepienia żebrowe.

Dnia 12 lutego 1799 roku w farze nowogródzkiej został ochrzczony Adam Mickiewicz. O tym fakcie przypomina pamiątkowa tablica. Fara znacznie ucierpiała podczas kampanii napoleońskiej, kiedy to Francuzi urządzili w niej magazyn. Świątynia z czasem coraz bardziej niszczała, a władze rosyjskie nie wydawały pozwolenia na remont. Zmiany nastąpiły dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Niestety po II wojnie światowej kościół został ponownie pozbawiony właściwej opieki.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego w 2013 roku uczestniczyła w ostatnim etapie renowacji elewacji fary. Zadanie realizowane było wcześniej przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, a rozpoczął je Oddział Warszawski Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Prace prowadził zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email